بردسکن 180 درجه و سرخس 20 درجه چرخش هنگام سلام دادن به ائمه دارند.

برچسب‌ها: قبله، زاویه، نقشه خراسان

روزی میرسه که از کل  زندگی مون انتگرال بگیرند.

برچسب‌ها: انتگرال، محاسبه نفس

برای آموزش مجموعه ها و نسبت دو مجموعه در حالت کلی و داشتن کلاس فعال با بارش فکری و هیجان میتونید از بچه ها بخواید که در شکل زیر برای هر ناحیه مثال بزنند.